Helen Marchant - Is Lywydd Addysg

Helen Marchant yw'r Is-Lywydd Addysg a Lles newydd. Graddiodd yn 2016 gyda BA mewn Athroniaeth a Chrefydd. Mae Helen eisoes wedi cymryd rhan flaenllaw gyda'r Undeb fel Uwch Gynrychiolydd Cwrs, Is-Lywydd y Gymdeithas Ffotograffiaeth ac Arweinydd Project Gwirfoddoli Myfyrwyr, ynghyd â chefnogi nifer o ymgyrchoedd dros y flwyddyn.

Mae Helen yn gweithio gyda'r Tîm Llais Myfyrwyr ar bopeth o faterion academaidd a'r drefn cynrychiolwyr cwrs at wneud yn siwr bod eich profiad addysgol yma ym Mangor y gorau y gall fod. Mae ei gorchwylion gwaith hefyd yn cynnwys lles felly os oes gan fyfyriwr unrhyw bryderon, bônt yn fach neu'n fawr, gadewch iddi wybod ac fe wnaiff ei gorau i helpu.

Mae Helen yn gobeithio canolbwyntio'n bennaf eleni ar Gefnogaeth Iechyd Meddwl, Myfyrwyr sy'n Rhieni a gofal plant, costau cwrs cudd a thai, gan ganolbwyntio ar gynllun 'Caru Eich Landlord'.

Maw 03 Hyd 2017

Sbeicio Diodydd

Mae sbeicio diodydd yn golygu ychwanegu sylwedd, cyffuriau neu alcohol, at eich diod yn ddiarwybod i chi. Gall hynny effeithio...
No comments

Cynghorion call i drechu hiraeth!

Nid ydych ar eich pen eich hun! Bydd llawer o bobl yn dioddef o hiraeth pan fyddant yn dechrau yn...
No comments
Llun 14 Tach 2016

'Ond dydy Swyddogion Sabothol ddim yn gwneud dim byd drwy'r dydd.'

'Ond dydy Swyddogion Sabothol ddim yn gwneud dim byd drwy'r dydd.' Mae wedi bod yn gryn amser ers i mi ysgrifennu'r diweddariad sabothol diwethaf felly byddwch yn amyneddgar, gallai hwn fod yn un hir. Roedd yr wythnos groeso yn wallgof, yn brysur iawn, yn flinderog (sori os wnaethoch chi weld Helen heb golur yn llusgo'i hun o gwmpas y campws ar ôl 3 awr o gwsg) ond gan fwyaf roedd yn hwyliog iawn. Mae wedi bod mor braf i gael y myfyrwyr yn ôl ym Mangor a gweld diwedd ar y dref anghyfannedd oedd hi dros yr haf. Cyflwynais Les ar Olwynion a chymryd cart o ffrwythau, dwr, condoms a llawlyfrau myfyrwyr o gwmpas a gafodd ei werthfawrogi'n fawr gan y myfyrwyr ar y stondinau yn ystod Serendipedd. Uchafbwynt Serendipedd i mi os dal tarantulas babi a rhoi braw i weddill y tîm sabothol, ac wedyn eu curo nhw a'r Athro Carol Tully mewn ras i ben y wal ddringo. Treuliwyd llawer o'r amser yma'n rhedeg o gwmpas darlithoedd blwyddyn gyntaf yn siarad am Undeb Bangor, ac yn benodol am drefn y cynrychiolwyr cwrs. Roedd hyn yn effeithiol iawn ac yn ffordd wych o gwrdd yn uniongyrchol â myfyrwyr newydd; cefais fy stopio cwpl o weithiau gan fyfyrwyr o gwmpas y campws (oedd yn cyfeirio ataf fel 'y ferch cynrychiolwyr cwrs' i sgwrsio am y rhaglen ac yn dilyn o hynny mae gennym fwy o gynrychiolwyr ymroddedig sy'n hyderus i ddod i'n gweld yn Pontio os oes ganddynt broblem. Yna cawsom ein Cyfarfod Cyffredinol a roddodd gyfle i'r myfyrwyr glywed beth rydym wedi bod yn ei wneud a holi cwestiynau. Rydw i'n dal i gasáu siarad yn gyhoeddus, felly roedd hynny ychydig yn fwy o her bersonol i mi, ond gwnaethom lwyddo yn y pendraw.   Ar ddechrau Hydref cyflwynais wythnos ymgyrchu iechyd meddwl 'Gofal Pen'. Trefnais weithgareddau yn yr undeb bob dydd ynghyd â gwybodaeth a chanllawiau i ffrindiau ar ddeall gwahanol ddiagnosau. Diweddarais y llyfrau bach coch i gynnwys rhifau iechyd brys a chynghorion lles i'w dosbarthu, a gweithiais hefyd gyda Gwasanaethau Myfyrwyr i gyhoeddi diagramau siart llif, yn dangos sut i gael cymorth ar yr adegau mwyaf anodd - gyda'r hwyr ac ar benwythnosau. Roedd y gweithgareddau'n cynnwys therapi Lego, lliwio enfawr, wal meddwl i dynnu lluniau pethau sy'n eich gwneud yn hapus, diwrnod y plentyn mewnol gyda gemau a phaentio wynebau yn yr awyr agored, therapi dawns, yoga a blwch 'build a buddy' a roddai'r cyfle i fyfyrwyr greu pecyn hunanofal ar gyfer eu hunain neu eu ffrindiau. Roedd yn wythnos heriol, ond pan aeth un myfyriwr yn ddagreuol am ein bod yn malio, roedd y cyfan werth yr ymdrech. Roedd yr 'eliffant yn yr ystafell' yn brif ran o'r ymgyrch gyda chriw o fyfyrwyr parod wedi eu gwisgo mewn gwisg eliffant wych, a buom yn cerdded o gwmpas y campws ac i ddarlithoedd i gael myfyrwyr i siarad am yr 'eliffant yn yr ystafell'. Er ei fod yn swnio'n rhyfedd, roedd myfyrwyr wrth eu bodd ac roedd yn bendant yn bwnc trafod, gydag amryw o bobl yn dod ato am gwtsh cyflym. Gweithiais hefyd gyda chriw anhygoel o fyfyrwyr a ffilmio fideo gyda nhw'n siarad yn agored ac yn onest am eu hiechyd meddwl. Roedd y fideo yn llwyddiant mawr a chafodd ymateb rhagorol; gobeithio y bydd yn annog nifer o bobl i ddechrau'r sgwrs. Rwyf wedi cymryd rhan mewn datblygu cynllun gweithredu i'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol, gan weithio gyda myfyrwyr a staff o'u hysgolion yn edrych drwy ddata o'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol ac yn trafod beth a ellir ei wneud i wella unrhyw feysydd problematig. Mae hyn wedi bod mewn partneriaeth ag Adran Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr y brifysgol a'r cynllun newydd Ar y Cyd sy'n sicrhau bod myfyrwyr yn rhan o bob penderfyniad yn y brifysgol. Rydw i wedi bod yn gwneud mwy o waith gydag ennyn cyfraniad myfyrwyr i recriwtio a chyfweld panel o adolygwyr sy'n fyfyrwyr a sicrhau ein bod yn darparu safon uchel o addysg ar draws y brifysgol. Ar ôl annog myfyrwyr i redeg yn yr etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs, rydw i a Rob, Cydlynydd y Cynrychiolwyr Cwrs, wedi bod yn cynnal hyfforddiant i gynrychiolwyr cwrs newydd a rhai sy'n dychwelyd. Mae hyn wedi rhoi'r holl wybodaeth i fyfyrwyr y byddant eu hangen i gyflawni eu dyletswyddau newydd ac i ddatblygu eu sgiliau, mentergarwch a gwaith tîm. Gwnaethom weithio'n galed i sicrhau bod yr hyfforddiant yn ennyn mwy o ddiddordeb eleni ac yn fwy bywiog ac rydym wedi cael ymateb da iawn. Yn dilyn hynny cynhaliwyd y Cyngor Cynrychiolwyr Cwrs cyntaf, a chynhaliwyd etholiadau i bwyllgor gwaith newydd y cynrychiolwyr cwrs.  Dywedodd myfyrwyr eu bod wedi canfod ein trafodaethau grwp yn fuddiol iawn felly gobeithio y byddwn yn parhau â nhw yn y dyfodol. Cynhaliodd UNDEB etholiadau'r hydref i Gyngor Undeb Bangor, ac roeddwn yn ddigon ffodus i gael fy ethol yn gynrychiolydd i UCM Cymru, sy'n gyffrous, ac rwy'n edrych ymlaen at sicrhau y caiff ein blaenoriaethau eu clywed a'u datblygu ar raddfa fwy. Treuliwyd dydd Sadwrn diwethaf yn siarad am Undeb Bangor mewn diwrnod agored y Brifysgol, ac roedd yn gyfle da i siarad â darpar fyfyrwyr newydd. Gan fwyaf mae'n gwneud i mi deimlo'n hen a'm hatgoffa fy mod bellach yn oedolyn sy'n gweithio, ond mae dal yn teimlo fel ddoe pan oeddwn i'n gwneud yr un fath. Dywedodd un ferch wrthyf ei bod yn edrych ymlaen yn fawr at ddod yma gan ei bod yn teimlo y byddai'n cael mwy o gefnogaeth yma gyda'i hiechyd meddwl ac roedd yn gobeithio y buaswn i'n dal yma pan fyddai hi'n cyrraedd. (Rwy'n gobeithio hynny hefyd... hint, hint.) Cefais gyfle i siarad am yr holl bethau gwych mae'r undeb yn eu gwneud ac o safbwynt personol soniais am glwb plant Sblodj, project gwirfoddoli sy'n agos at fy nghalon rwyf yn dal i gyfrannu ato bob wythnos, er gwaetha'r holl wallgofrwydd. Ond efallai'n bwysicaf, MAE GENNYM STAFF NEWYDD! Mae'r tîm wedi bod yn recriwtio ac yn llenwi swyddi newydd i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i fyfyrwyr ym mhob agwedd, ac rwy'n edrych ymlaen yn arw at weld sut fydd yr undeb yn datblygu dros y flwyddyn nesaf. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ymgyrch tai sy'n canolbwyntio ar addysgu myfyrwyr am eu hawliau fel tenantiaid, ond byddaf yn sôn mwy am hynny tro nesaf. Os ydych wedi llwyddo i gyrraedd diwedd hwn, llongyfarchiadau (rydych chi'n haeddu medal ac yn amlwg yn frwd iawn a dylech ddod i sgwrsio gyda mi am gymryd mwy o ran), ond mae'n siwr eich bod yn dal i bendroni am y teitl 'Ond dydy Swyddogion Sabothol ddim yn gwneud dim....' Wel, i'r myfyriwr a honnodd hynny'n ddiweddar rwy'n gobeithio bod hyn yn profi fel arall.  Rydym ni wir yn gweithio'n ddiflino i'ch cefnogi chi fel myfyrwyr, mae'n waith hir a blinderog, a ddim yn hwyl ddi-ben-draw chwaith. Felly os welwch chi swyddog sabothol yn edrych ychydig yn isel, pam na gymerwch chi funud i ddweud wrthynt eich bod yn eu gwerthfawrogi nhw a'u gwaith caled (os ydych chi, hynny yw. Os nad ydych chi, dydw i ddim yn deall pam eich bod chi'n dal i ddarllen wir....) A gyda hynny, rydw i'n gadael am gyfarfod arall.
No comments
Gwe 26 Aws 2016

Y chwe wythnos gyntaf!

Felly mae wedi bod yn chwe wythnos yn y swydd mae'n debyg, ac rwy'n cael hynny'n reit...
No comments