Harry Riley - IL Addysg

Mae Harry Riley wedi graddio’n ddiweddar â gradd Feistr Bioleg o Ysgol y Gwyddorau Naturiol. Etholwyd Harry i fod yn Is-lywydd Addysg.

O’r Wirral daw Harry’n wreiddiol ac yn ystod ei gyfnod ym Mangor hyd yn hyn bu’n Gadeirydd y Gymdeithas Fiolegol, Trysorydd yr Undeb Dadlau, Uwch Arweinydd Cyfoed, a Chydlynydd Campws Byw. Yn ogystal â hyn, Harry sefydlodd Ymgyrch Bangor Di-blastig.

Fel Is-lywydd Addysg, un o amcanion Harry yw gweithio gyda’r gwasanaeth gyflogadwyedd i gynyddu disgwyliadau myfyrwyr Bangor wedi iddynt raddio, a gobeithia wneud hyn trwy wella’r ffair gyrfaoedd a threfnu ffeiriau sy’n briodol ar gyfer ysgolion penodol. Byddai hefyd yn hoffi creu cysylltiad rhwng cyrsiau a’u cymdeithasau dysgedig priodol megis y Gymdeithas Fioleg Frenhinol/Cymdeithas Seicoleg Brydeinig er mwyn gallu cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ym Mangor.

Mae Harry am i holl fyfyrwyr Bangor wybod taw’r unig reswm ei fod yma yw er mwyn eu cynrychioli nhw. Mae ganddo bolisi drws agored ac yn fodlon clywed unrhyw ymholiadau academaidd neu mae croeso ichi fynd i’w weld am sgwrs.

IL Addysg
Harry Riley
01248 388019
Harry.Riley@UndebBangor.com

Mae bron yn Galan Gaeaf! Felly, beth ydw i wedi bod yn ei wneud ers y diweddariad diwethaf?

Brexit

Dros y mis diwethaf rwy’ wedi bod yn gweithio ar, ac wedi cyhoeddi safiad Undeb Bangor yn erbyn Brexit heb gytundeb- arweiniodd y safiad ataf yn derbyn nawdd o £1250 gan ‘For Our Future’s Sake’ er mwyn danfon bws llawn ohonom i Lundain ar gyfer gorymdaith Pleidlais y Bobl! Bu’r daith yn llwyddiant ysgubol a gorymdeithiom ynghyd â dros 1 miliwn o bobl er mwyn ysgogi ail refferendwm. Roedd llawer o’n myfyrwyr yn rhy ifanc i bleidleisio yn 2016 sef un o’r rhesymau pam ein bod yn mynnu cael Pleidlais y Bobl.

Addysg

Mae’r cynrychiolwyr cwrs bellach wedi’u hethol ac mae bron 300 ohonynt!! Mae’r cynrychiolwyr cwrs yn allweddol er mwyn sicrhau llais i fyfyrwyr a chynrychioli’ch safbwyntiau ynglyn ag addysg. Mae’r hyfforddiant bron ar ben ac rwy’n gallu dweud ein bod am gael blwyddyn wych. Yn ogystal â’r cynrychiolwyr cwrs rydym newydd ethol Cynghorwyr Undeb Bangor! Mae’r cynghorwyr yno i gynrychioli amrywiaeth enfawr o fyfyrwyr, o fyfyrwyr o’r UE i Rieni a Gofalwyr ac i gynrychioli safbwyntiau ar yr Amgylchedd ac Iechyd Meddwl! Aeth ein Cyngor cyntaf yn dda iawn, buom yn trafod a phasio nifer o syniadau sydd wedi bod ar fy agenda ac rwy’n falch iawn o gael cefnogaeth!

Rwy’ hefyd wedi bod yn gweithio’n agos â Henry, ein IL Chwaraeon, er mwyn mynd i’r afael â darlithoedd ar brynhawn dydd Mercher ac rydym yn gweld gwelliannau sylweddol yn barod!

Amgylchedd

Rwy’ wedi bod yn gweithio’n ceisio sicrhau bod y Brifysgol yn cymryd cynaliadwyedd o ddifri. Rwy’ wedi bod yn gweithio’n agos â’r Labordy Cynaliadwyedd ar Wythnos am Wast- bu hynny’n llwyddiant wrth inni addysgu myfyrwyr ynglyn â’r ffyrdd cywir i ailgylchu. Un o’r llwyddiannau mwyaf oedd perswadio’r Brifysgol i waredu ar gwpanau plastig ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau ar ddiwrnodau agored ac rydym yn gobeithio gwneud mwy o waith tebyg. Rwy’ hefyd wedi bod yn gweithio ar Bolisi Caffaeliad yr Undeb, fydd yn arwain ein staff i edrych ar werth cynaliadwyedd eitemau cyn eu prynu. Byddwn yn dilyn y polisi yn Serendipity flwyddyn nesaf.

Rwy’ wir yn mwynhau fy amser fel IL Addysg a chofiwch, os oes unrhyw broblemau peidiwch ag oedi cyn cysylltu!

Harry

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.