Harry Riley - IL Addysg

Mae Harry Riley wedi graddio’n ddiweddar â gradd Feistr Bioleg o Ysgol y Gwyddorau Naturiol. Etholwyd Harry i fod yn Is-lywydd Addysg.

O’r Wirral daw Harry’n wreiddiol ac yn ystod ei gyfnod ym Mangor hyd yn hyn bu’n Gadeirydd y Gymdeithas Fiolegol, Trysorydd yr Undeb Dadlau, Uwch Arweinydd Cyfoed, a Chydlynydd Campws Byw. Yn ogystal â hyn, Harry sefydlodd Ymgyrch Bangor Di-blastig.

Fel Is-lywydd Addysg, un o amcanion Harry yw gweithio gyda’r gwasanaeth gyflogadwyedd i gynyddu disgwyliadau myfyrwyr Bangor wedi iddynt raddio, a gobeithia wneud hyn trwy wella’r ffair gyrfaoedd a threfnu ffeiriau sy’n briodol ar gyfer ysgolion penodol. Byddai hefyd yn hoffi creu cysylltiad rhwng cyrsiau a’u cymdeithasau dysgedig priodol megis y Gymdeithas Fioleg Frenhinol/Cymdeithas Seicoleg Brydeinig er mwyn gallu cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ym Mangor.

Mae Harry am i holl fyfyrwyr Bangor wybod taw’r unig reswm ei fod yma yw er mwyn eu cynrychioli nhw. Mae ganddo bolisi drws agored ac yn fodlon clywed unrhyw ymholiadau academaidd neu mae croeso ichi fynd i’w weld am sgwrs.

IL Addysg
Harry Riley
01248 388019
Harry.Riley@UndebBangor.com

Mae Medi bellach yma, fy nhri mis cyntaf yn y swyddfa!

Ers dechrau ym mis Mehefin mae’r gwaith wedi bod yn ddi-baid! Dechreuom â phythefnos o hyfforddiant a gwaith tîm, yn dysgu ynglyn â sut i fod y swyddogion sabothol gorau posib a dod i adnabod pawb sy’n rhan o’r tîm. Wedyn aethom i gyd i gynhadledd ‘NUS Lead and Change’ ble cawsom gyfle i gwrdd â swyddogion o ledled y wlad a rhannu syniadau- roedd hwn yn brofiad hynod o ddefnyddiol gan iddo wneud imi sylweddoli fod Bangor ymhell o flaen Prifysgolion eraill mewn sawl maes! Bu’r trafod (a’r noson mas a ddilynodd) yn hynod werthfawr er mwyn creu cysylltiadau a dysgu sut y gallwn lobïo er mwyn gweld newidiadau gan Lywodraeth y DU!

Ers y cynadleddau yma rwy’ wedi bod yn cynllunio ar gyfer y flwyddyn hon ac mae nifer o bethau cyffrous ar y gweill! Bu ‘People and Planet’ mewn cysylltiad yn ddiweddar yn gofyn a fyddai’n bosib ymgyrchu i gael Prifysgol Bangor i ddiosg tanwyddau ffosil ac er syndod, ces wybod bod y Brifysgol gyflawni’r cam hwn ar 01/08/2016! Byddaf yn gweithio er mwyn lledaenu’r wybodaeth gan ei fod yn bwysig fod myfyrwyr yn clywed am waith fel hyn! Cam ymlaen arall o ran cynaliadwyedd yw fy mod newydd ddechrau ‘Meat-Free Mondays’ yn y swyddfa a bydd yr ymgyrch yn eich cyrraedd chi’n fuan! Rydym bellach wedi cadarnhau y bydd Teras a Cegin yn cymryd rhan yn yr ymgyrch!

Rwyf hefyd wedi bod yn cynllunio ymgyrch ynghylch cyflogadwyedd a gyrfaoedd. Megis dechrau mae’r ymgyrch ond mi fydd yn amlygu ei fod yn iawn i beidio â gwybod beth fydd eich cam cyntaf ar ôl gadael y Brifysgol! Cadwch olwg am yr ymgyrch hon yn semester 2. Yn ogystal â hyn rwyf wedi bod yn cwrdd â Cyfarwyddwyr Ymrwymiad Myfyrwyr gyda Tash (Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth) i drafod sut y gallwn sicrhau fod y cynllun Cynrychiolwyr Cwrs mor effeithiol ag y gall fod!

Mae Medi bellach bron ar ben a’r amser yn hedfan! Roedd Serendipedd yn llwyddiant ysgubol ac ar ôl tua miliwn o sgyrsiau wythnos groeso rwy’n credu fy mod wedi cwrdd â bron 7000 ohonoch mewn wythnos! (sori!!) Rwy’ wir yn edrych ymlaen at weddill y flwyddyn ac yn methu ag aros i weld beth arall fydd yn digwydd!

Harry

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.