Eich Swyddogion Sabothol

Henry Williams - IL Chwaraeon

IL Chwaraeon
Henry Williams
01248 388003
Henry.Williams@UndebBangor.com

Graddiodd Henry Williams yn ddiweddar mewn Economeg Busnes o Ysgol Busnes Bangor. Mae wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Is-lywydd Chwaraeon ar eich rhan dros y flwyddyn academaidd 2019-2020.

Mae'n fachgen lleol a gafodd ei fagu ym Menllech ar Ynys Môn cyn symud i Fangor yn ei arddegau. Mae Henry yn stori lwyddiant i'r drefn glirio: ni chafodd y graddau roedd yn gobeithio amdanynt yn ei  lefel A a dewisodd aros yn lleol a dod i Brifysgol Bangor. Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a'r slogan poblogaidd ‘Here with Henry’, fe'i hetholwyd yn Llywydd yr Undeb Athletau.

Mae Henry yn chwaraewr rygbi brwd ac roedd yn gapten tîm Rygbi'r Undeb y Dynion yn ei flwyddyn olaf a bu’n chwarae rygbi’n gyson trwy gydol ei dair blynedd yn y brifysgol. Mae'n trosglwyddo ei sgiliau a'i wybodaeth am y gêm trwy helpu i hyfforddi tîm Merched Rygbi'r Undeb a'i nod yw eu helpu i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Mae wrth ei fodd gyda phob math o chwaraeon.

Fel Is-lywydd Chwaraeon, mae Henry eisiau canolbwyntio ar les myfyrwyr mewn chwaraeon, ac wedi cyflwyno Clinig Therapi Chwaraeon yr Undeb Athletau. Yn ogystal â hynny mae'n bwriadu cynyddu'r amser cyswllt rhwng yr Undeb Athletau a'r 63 clwb trwy gynnal cyfarfodydd datblygu a chyfarfodydd galw-heibio'n fwy aml er mwyn sicrhau bod pob clwb yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn. Er mwyn gwneud yr Undeb Athletau'n fwy gweladwy bydd Henry a Richard, Cynorthwyydd y Clybiau Chwaraeon, yn cynhyrchu cyfres o fideos wythnosol lle byddant yn rhoi cynnig ar bob camp sy'n cael ei chwarae yn y brifysgol ac yn mynd benben â'i gilydd. Felly bydd pob myfyriwr yn gweld llawer mwy o Henry trwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Henry yn henry.williams@undebbangor.com, neu trwy alw i mewn i Undeb y Myfyrwyr. Mae'n hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr o unrhyw glwb i wneud yn siwr bod yr Undeb Athletau'n gwneud popeth y gall drosoch chi.

 

1 post
Last post 04 Tach 2019
James Avison - IL Addysg

James Avison
01248 388019
James.Avison@UndebBangor.com

Mi gaeth James ei ethol yn mis Mawrth 2020 i gynrychioli myfyrwyr Bangor gyda'i holl anghenion addysg. Mi fydd James yn IL Addysg o Gorffennaf 1af 2020 tan Mehefin 30 2021.

No posts
Katie Tew - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Katie Tew
01248 388004
Katie.Tew@UndebBangor.com

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katie ei gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Trwy gydol ei hamser ym Mangor mae hi wedi bod yn angerddol am bob agwedd o waith Undeb Bangor, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau gyda’r Undeb Myfyrwyr, yn enwedig gyda Chymdeithasau a Gwirfoddoli trwy'r pwyllgorau gweithredu, y cymdeithasau drama ac RAG. Sefydlodd Katie y Gymdeithas Lenyddiaeth ac roedd yn ymwneud yn fawr â system Cynrychiolwyr Cwrs.

Un o'i phrif flaenoriaethau yw sicrhau bod pob grwp myfyrwyr yn cael cydnabyddiaeth gyfartal trwy weithio gyda'r Pwyllgorau Gweithredol a'r Cymdeithasau Cyfryngau i roi cyhoeddusrwydd i'r pethau gwych y mae ein cymdeithasau a'n gwirfoddolwyr yn eu gwneud. Yn yr un modd, mae hi eisiau datblygu mwy o gymuned o fewn Gwirfoddoli Undeb Bangor/Urdd Cymdeithasau trwy gael mwy o grwpiau i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd ac annog cydweithredu. Ar ben hynny, mae Katie eisiau sicrhau bod aelodau pwyllgor ac arweinwyr prosiect yn cael mwy o gefnogaeth, a sicrhau eu bod i gyd yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth yr UM. Mae Katie yn gobeithio cyflawni hyn trwy ymweld â'ch cymdeithasau a'ch prosiectau, canolbwyntio ar les a sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli.

Mae Katie yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i gyd ac mor gyffrous i weld beth y gellir ei gyflawni wrth weithio gyda’n gilydd.

No posts
Iwan Evans - Llywydd UMCB

Iwan Evans
01248 388006
Iwan.Evans@UndebBangor.com

Yn wreiddiol o bentref Gorsgoch ger Llambed, Ceredigion, wnaeth Iwan fentro i symud lan at y Gogs tair mlynedd yn ôl, ar ôl gael ei hudo gan ddelwedd a chymuned Cymraeg yr ardal wrth ymweld ar ddiwrnod agored. Bellach wedi graddio efo gradd mewn Dylunio a Thechnoleg ac Addysg Uwchradd, mae’n frwdfrydig i gynnal y gymdeithas Gymraeg wnaeth wneud ei fywyd yn un i’w chofio fel myfyriwr.

Ynghlwm efo’i addysg, roedd Iwan yn angerddol tuag at UMCB tra’n fyfyriwr. Fuodd yn Gynrychiolydd y Flwyddyn 1af, Llywydd JMJ, aelod o’r Cymric, a Chynrychiolydd Chwaraeon ar bwyllgor gwaith UMCB dros y tair mlynedd. Bu hefyd yn gapten ar dim rygbi dynion y Cymric yn ystod ei 2il flwyddyn. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol i’w gymryd felly, ac mae’n awyddus i wneud y fwyaf o’r cyfle unigryw yma i sicrhau fod gan myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yr un cyfleoedd ac hapusrwydd â gafodd o.

Wedi ei fagu trwy’r Gymraeg, mae’r iaith wedi bod yn rhan hynod bwysig o’i fywyd. Efo’r Brifysgol ac Undeb Bangor yn sefydliadau sydd yn arwain y sector addysg uwch am ddarpariaeth addysg Gymraeg, teimla fod ganddo’r cyfle orau i gefnogi a sicrhau hawliau myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol. Yn berson sydd yn mwynhau sgwrs, mae’n annog i’r holl fyfyrwyr Cymraeg i ddod ato efo unrhyw faterion, gan ei fod yn llawn hyderus ei fod yn barod i gynorthwyo a sicrhau fod llais ein myfyrwyr Cymraeg yn cael ei glywed a’i chymryd o ddifri.

 

No posts

Beth sy'n digwydd?

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

{oldernews} All News