Eich Swyddogion Sabothol

Mark Barrow - Llywydd Undeb Bangor

Mark Barrow

01248 388001
Mark.Barrow@UndebBangor.com
 

Graddiodd Mark Barrow yn 2018 gyda gradd mewn Hanes gyda Newyddiaduraeth. Mark oedd Is-lywydd Addysg Undeb Bangor yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19. Mae bellach wedi'i ethol yn Llywydd.

Yn ystod ei gyfnod fel myfyriwr, cymerodd Mark ran yn llawer o weithgareddau'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr a bu'n weithgar mewn sawl gwahanol rôl. Bu'n Gynrychiolydd Cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd ddwy daith dan arweiniad myfyrwyr, i Berlin a Krakow, ac i Prague. Yn sgil ei waith fel Cynrychiolydd Cwrs enillodd Mark wobr fawreddog Ede a Ravenscroft yn 2017. Bu Mark yn cynrychioli'r Brifysgol hefyd fel cynorthwyydd ar Ddiwrnodau Agored a bu'n aelod o dîm Telethon 'Cronfa Bangor'.

Yn ystod ei gyfnod fel eich Is-lywydd Addysg, bu Mark yn arwain llawer o ymgyrchoedd a gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Sefydlodd yr ymgyrch 'Dim Tir Llwyd', sef ymgyrch i godi ymwybyddiaeth am faterion aflonyddu rhywiol ac ymosodiadau ar gampysau Prifysgolion, ac i dynnu sylw at y ffaith y gall unrhyw fyfyriwr gael cefnogaeth briodol yn y Brifysgol. Sefydlodd hefyd lwyfan adolygu tai, o'r enw 'Marks Out Of Tenancy', fel bod gan fyfyrwyr le dibynadwy i adolygu eu heiddo myfyrwyr. Gweithiodd Mark hefyd gyda myfyrwyr, yn enwedig Cynrychiolwyr Cwrs, wrth ymateb i broses ailstrwythuro'r Brifysgol, a diwygiodd 'Gyngor y Cynrychiolwyr Cwrs' i'w wneud yn fforwm mwy perthnasol sy'n canolbwyntio ar drafod materion.

Fel Llywydd, bydd Mark yn parhau i wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed. Bydd yn parhau gyda rhai o'r ymgyrchoedd y mae eisoes wedi bod yn gweithio arnyn nhw, megis 'Dim Tir Llwyd' ac ymgyrch tai 'Peidiwch â Chynhyrfu'. Bydd yn sefydlu Siop Swyddi Undeb Bangor, fel bod myfyrwyr yn ymwybodol ble gellir dod o hyd i waith rhan amser, ac arian ychwanegol, wrth astudio ym Mangor. Bydd yn ceisio ymgorffori 'cynaliadwyedd', a 'chyflogadwyedd', yng ngweithgareddau Undeb y Myfyrwyr, ac ef fydd y prif bwynt cyswllt rhwng y myfyrwyr, y gymuned leol a Phrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Mark trwy e-bost mark.barrow@undebbangor.com neu trwy roi caniad iddo ar 01248 388001 neu trwy alw i'w weld yn Undeb y Myfyrwyr. Mae'n fwy na pharod cwrdd ag unrhyw fyfyriwr er mwyn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed!

4 posts
Last post 26 Chw 2020
Lleucu - Llywydd UMCB

Llywydd UMCB
Lleucu Myrddin
01248 388006
Lleucu.Myrddin@UndebBangor.com
 

Daw Lleucu’n wreiddiol o Lwyndyrys, ger Pwllheli, a’r gymuned Gymraeg a’i denodd i astudio ym Mangor nôl yn 2016. Mae newydd radio gyda gradd gydanrhydedd mewn Hanes a Chymdeithaseg, ac er iddi fwynhau ei chwrs yn arw, bod yn rhan o fwrlwm UMCB wnaeth ei phrofiad fel myfyrwraig yn un arbennig, heb os.

Fel myfyrwraig, bu’n weithgar iawn gydag UMCB yn Gynrychiolydd y Flwyddyn Gyntaf, Llywydd JMJ a’n aelod o’r Cymric ar y pwyllgor gwaith dros y tair blynedd. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol iddi felly, a gwêl yn gyfle i dalu’n ôl i’r myfyrwyr Cymraeg am flynyddoedd o hapusrwydd.

Mae’r iaith a’r diwylliant Cymraeg wedi bod yn destun balchder iddi ers yn ifanc, ac mae’n angerddol iawn dros sicrhau eu bod yn cael eu parchu a’u dathlu mewn sefydliadau megis Undeb a Phrifysgol Bangor. Mae’n barod iawn felly i fod yn llais dros fyfyrwyr Cymraeg Bangor, ac yn awyddus i annog mwy o fyfyrwyr i deimlo perchnogaeth a balchder o’r iaith.

 

2 posts
Last post 09 Ion 2020
Muhammad Firdaus - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Mae Muhammad Firdaus newydd raddio o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth. Cafodd ei ethol fel eich Is-lywydd dros Gymdeithasau a Gwirfoddoli.

Mae’n fyfyriwr aeddfed o Singapore a fu’n gadeirydd ar Gymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor, Cadeirydd Urdd yr Ysgrifenwyr, Rheolwr Gorsaf Storm FM, a Chapten y Clwb Jujitsu. Bu’n weithgar iawn â’r Gymdeithas Islamaidd hefyd, gan gynrychioli Mwslemiaid mewn digwyddiadau amlffydd.

Yn ystod ei gyfnod fel Is-lywydd, mae’n bwriadu codi ymwybyddiaeth o brosiectau gwirfoddoli Undeb Bangor, gan annog myfyrwyr i fod yn fwy hunangynhaliol. Mae Muhammad yn gobeithio datblygu cyfryngau’r myfyrwyr, yn ogystal â chynyddu cynrychiolaeth ymhlith grwpiau lleiafrifol, e.e. LHDT+, BAME, Pobl Anabl, Trans, a Merched. Mae’n gefnogwr brwd o ymdrechion UMCB i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a diwylliant Cymreig ymhlith myfyrwyr, ac mae’n ymfalchio o fod yn wirioneddol ‘ryngwladol’.

Cred Muhammad yn gryf bod yn rhaid i newid go iawn ddod o lawr gwlad gyda chefnogaeth myfyrwyr, ac ni fydd yn digwydd dros nos. Mae’n well ganddo gyd-weithio a thrafod yn uniongyrchol â myfyrwyr er mwyn sicrhau’r newid sydd ei angen.

Ei hoff elfen o’r swydd yw siarad â myfyrwyr a dod i wybod mwy am yr hyn sy’n eu tanio, gan ddod o hyd i ffyrdd i’w cefnogi. Mae croeso ichi alw draw i’w weld yn yr Undeb unrhyw bryd!

1 post
Last post 04 Rhag 2019
Henry Williams - IL Chwaraeon

IL Chwaraeon
Henry Williams
01248 388003
Henry.Williams@UndebBangor.com

Graddiodd Henry Williams yn ddiweddar mewn Economeg Busnes o Ysgol Busnes Bangor. Mae wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Is-lywydd Chwaraeon ar eich rhan dros y flwyddyn academaidd 2019-2020.

Mae'n fachgen lleol a gafodd ei fagu ym Menllech ar Ynys Môn cyn symud i Fangor yn ei arddegau. Mae Henry yn stori lwyddiant i'r drefn glirio: ni chafodd y graddau roedd yn gobeithio amdanynt yn ei  lefel A a dewisodd aros yn lleol a dod i Brifysgol Bangor. Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a'r slogan poblogaidd ‘Here with Henry’, fe'i hetholwyd yn Llywydd yr Undeb Athletau.

Mae Henry yn chwaraewr rygbi brwd ac roedd yn gapten tîm Rygbi'r Undeb y Dynion yn ei flwyddyn olaf a bu’n chwarae rygbi’n gyson trwy gydol ei dair blynedd yn y brifysgol. Mae'n trosglwyddo ei sgiliau a'i wybodaeth am y gêm trwy helpu i hyfforddi tîm Merched Rygbi'r Undeb a'i nod yw eu helpu i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Mae wrth ei fodd gyda phob math o chwaraeon.

Fel Is-lywydd Chwaraeon, mae Henry eisiau canolbwyntio ar les myfyrwyr mewn chwaraeon, ac wedi cyflwyno Clinig Therapi Chwaraeon yr Undeb Athletau. Yn ogystal â hynny mae'n bwriadu cynyddu'r amser cyswllt rhwng yr Undeb Athletau a'r 63 clwb trwy gynnal cyfarfodydd datblygu a chyfarfodydd galw-heibio'n fwy aml er mwyn sicrhau bod pob clwb yn gwneud cynnydd trwy gydol y flwyddyn. Er mwyn gwneud yr Undeb Athletau'n fwy gweladwy bydd Henry a Richard, Cynorthwyydd y Clybiau Chwaraeon, yn cynhyrchu cyfres o fideos wythnosol lle byddant yn rhoi cynnig ar bob camp sy'n cael ei chwarae yn y brifysgol ac yn mynd benben â'i gilydd. Felly bydd pob myfyriwr yn gweld llawer mwy o Henry trwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Henry yn henry.williams@undebbangor.com, neu trwy alw i mewn i Undeb y Myfyrwyr. Mae'n hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr o unrhyw glwb i wneud yn siwr bod yr Undeb Athletau'n gwneud popeth y gall drosoch chi.

 

1 post
Last post 04 Tach 2019
Harry Riley - IL Addysg

Mae Harry Riley wedi graddio’n ddiweddar â gradd Feistr Bioleg o Ysgol y Gwyddorau Naturiol. Etholwyd Harry i fod yn Is-lywydd Addysg.

O’r Wirral daw Harry’n wreiddiol ac yn ystod ei gyfnod ym Mangor hyd yn hyn bu’n Gadeirydd y Gymdeithas Fiolegol, Trysorydd yr Undeb Dadlau, Uwch Arweinydd Cyfoed, a Chydlynydd Campws Byw. Yn ogystal â hyn, Harry sefydlodd Ymgyrch Bangor Di-blastig.

Fel Is-lywydd Addysg, un o amcanion Harry yw gweithio gyda’r gwasanaeth gyflogadwyedd i gynyddu disgwyliadau myfyrwyr Bangor wedi iddynt raddio, a gobeithia wneud hyn trwy wella’r ffair gyrfaoedd a threfnu ffeiriau sy’n briodol ar gyfer ysgolion penodol. Byddai hefyd yn hoffi creu cysylltiad rhwng cyrsiau a’u cymdeithasau dysgedig priodol megis y Gymdeithas Fioleg Frenhinol/Cymdeithas Seicoleg Brydeinig er mwyn gallu cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ym Mangor.

Mae Harry am i holl fyfyrwyr Bangor wybod taw’r unig reswm ei fod yma yw er mwyn eu cynrychioli nhw. Mae ganddo bolisi drws agored ac yn fodlon clywed unrhyw ymholiadau academaidd neu mae croeso ichi fynd i’w weld am sgwrs.

IL Addysg
Harry Riley
01248 388019
Harry.Riley@UndebBangor.com

2 posts
Last post 24 Hyd 2019

Beth sy'n digwydd?

Cinio'r UA
29th Ebrill
Neuadd PJ
Penwythnos Hen Sêr
2nd-4th Mai
Lleoliadau amrywiol
Cymorth Astudio
5th-14th Mai
Lleoliadau amrywiol
RSS Feed

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

All News