CROESO I UNDEB BANGOR

NI YW EICH UNDEB MYFYRWYR


Conor Savage - Llywydd

Conor Savage yw Llywydd Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor).

Mae ganddo radd BSc mewn Bioleg Forol ac mae’n astudio at MSc mewn Bioleg Forol ym Mangor ac fel y cyfryw ef yw'r gwyddonydd cyntaf a'r myfyriwr ôl-raddedig cyntaf i fod yn Llywydd. Maes arbenigedd Conor yw mamaliaid morol yr Arctig a'r Antartig - yn arbennig walrysod!

Mae Conor yn mwynhau pêl-droed, yn gefnogwr Manchester United brwd ac weithiau'n chwarae ei hun. Mae ei ddiddordebau eraill yn cynnwys gemau cyfrifiadurol fel Medieval Total War a Football Manager 2012.

Eleni mae Conor yn gobeithio brwydro dros ostwng costau cwrs cudd, fel argraffu aseiniadau a chostau tocynnau graddio yn ogystal â sicrhau bod amrywiaeth y gymuned fyfyrwyr yn cael ei chynrychioli. Mae Conor hefyd yn gobeithio ymgyrchu dros welliannau i dai myfyrwyr a gwella cysylltiadau rhwng myfyrwyr a'r gymuned.

2 posts
Last post 14 Tach 2016
Helen Marchant - Is Lywydd Addysg a Lles

Helen Marchant yw'r Is-Lywydd Addysg a Lles newydd. Graddiodd yn 2016 gyda BA mewn Athroniaeth a Chrefydd. Mae Helen eisoes wedi cymryd rhan flaenllaw gyda'r Undeb fel Uwch Gynrychiolydd Cwrs, Is-Lywydd y Gymdeithas Ffotograffiaeth ac Arweinydd Project Gwirfoddoli Myfyrwyr, ynghyd â chefnogi nifer o ymgyrchoedd dros y flwyddyn.

Mae Helen yn gweithio gyda'r Tîm Llais Myfyrwyr ar bopeth o faterion academaidd a'r drefn cynrychiolwyr cwrs at wneud yn siwr bod eich profiad addysgol yma ym Mangor y gorau y gall fod. Mae ei gorchwylion gwaith hefyd yn cynnwys lles felly os oes gan fyfyriwr unrhyw bryderon, bônt yn fach neu'n fawr, gadewch iddi wybod ac fe wnaiff ei gorau i helpu.

Mae Helen yn gobeithio canolbwyntio'n bennaf eleni ar Gefnogaeth Iechyd Meddwl, Myfyrwyr sy'n Rhieni a gofal plant, costau cwrs cudd a thai, gan ganolbwyntio ar gynllun 'Caru Eich Landlord'.

2 posts
Last post 14 Tach 2016
Matt Day - Is-Lywydd Cymdeithasau a'r Gymuned

Mae Matt Day wedi graddio mewn Peirianneg Electronig ac wedi ennill Tystysgrif Addysg i Raddedigion, ac ef yw'r Is-Lywydd Cymdeithasau a'r Gymuned newydd. Mae Matt yma i'ch helpu chi i gyflawni eich holl weithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli fel myfyrwyr, ac ef yw eich prif gyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglyn â'r meysydd hyn. Mae hefyd yn gyfrifol am ddatblygu cysylltiadau â'r gymuned, datblygu cyfleoedd ehangu mynediad rhwng myfyrwyr a'r gymuned leol. Prif amcanion Matt eleni yw ymchwilio i wella ein seilwaith drafnidiaeth, datblygu sesiynau helpu fi / helpu chi, amrywiaethu'r ffrydiau cyllido ar gyfer gweithgareddau, datblygu ffyrdd o ennyn cyfraniad yr elfennau demograffig hynny nad yw'n draddodiadol yn ymwneud llawer â'r Undeb, yn ogystal â gweithio i'ch helpu chi i deimlo a bod yn fwy diogel o gwmpas y campws.

4 posts
Last post 14 Tach 2016
Ifan James - Llywydd UMCB

Ifan James yw Llywydd UMCB. UMCB yw'r Undeb Gymraeg o fewn yr Undeb. Mae Ifan yn ei ail flwyddyn fel y Llywydd. Mae croeso i chi gysylltu ag Ifan ynglyn ag unrhyw beth i ymwneud a'r iaith Gymraeg neu weithgareddau Cymreig.

2 posts
Last post 14 Tach 2016
Becca Kent - Is Lywydd Chwaraeon a Byw'n Iach

Becca Kent yw eich Is-Lywydd Chwaraeon a Byw’n Iach. Rhan o'i gwaith yw bod yn Llywydd yr UA. Dyma ei hail flwyddyn a'i blwyddyn olaf fel eich swyddog etholedig chwaraeon llawn amser. Becca yw'r prif gyswllt ar gyfer y clybiau chwaraeon - mae'n cydgysylltu â Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS); yn arwain ar weinyddu, cynllunio a logisteg yr holl weithgareddau chwaraeon cystadleuol ac anghystadleuol, ac yn gyfrifol am redeg digwyddiadau ac ymgyrchoedd i annog myfyrwyr i fyw'n fwy iach ac yn fwy bywiog. Bydd Becca'n sicrhau eich bod yn cael y profiad chwaraeon gorau posib yma ym Mangor.
 

Roedd yn aelod o Bwyllgor Gwaith yr UA fel Swyddog Digwyddiadau pan oedd hi'n astudio Astudiaethau Amgylcheddol y Môr fel myfyriwr israddedig. Ei hamcanion gyda Phwyllgor Gwaith yr UA eleni (yn gryno) yw creu cymuned UA fwy a 'brand' yr UA, cynnal digwyddiad Uwch Dimau a Sêr yr UA gwell a mwy llwyddiannus fel cystadleuaeth ar gyfer aelodau mwyaf ffit yr UA, cynnal ymgyrchoedd mwy cadarn i annog mwy o bobl i gystadlu a chymryd diddordeb mewn chwaraeon, a rhedeg yr ymgyrch #ennilloddicartref i'r gystadleuaeth Ryng-golegol fawreddog gyda'r bwriad o guro Aberystwyth ar eu tomen eu hunain yn 2017.
 

4 posts
Last post 14 Tach 2016