Eich Swyddogion Sabothol

Mark Barrow

Mark Barrow – Is-Lywydd dros Addysg

Mae Mark Barrow newydd raddio o’r Ysgol Hanes ac Archeoleg. Cafodd ei ethol fel eich is-lywydd dros Addysg.

Yn ystod ei gyfnod yn y brifysgol bu Mark yn weithgar iawn mewn nifer o swyddi o fewn yr Undeb a’r Brifysgol. Bu’n gynrychiolydd cwrs am dair blynedd, ac yn ystod y cyfnod hwnnw trefnodd deithiau tramor i Berlin, Krakow, a Phrâg. O ganlyniad i’w waith caled fel cynrychiolydd cwrs cipiodd wobr anrhydeddus Ede a Ravenscroft yn 2017. Mae Mark wedi cynrychioli’r brifysgol ar ddiwrnodau agored hefyd, yn ogystal â bod yn rhan o dîm Telethon ‘Cronfa Bangor’.

Fel is-lywydd dros Addysg, bydd Mark yn gweithio gyda’i gyd-swyddogion a staff y brifysgol i wella profiad addysgiadol myfyrwyr. Trwy wrando ar fyfyrwyr a dysgu ganddynt, bydd yn gweithio’n ddiflino i fynd i’r afael â phryderon, yn ogystal â gwrando ar gyngor.

Mae Mark yn gobeithio creu ymgyrch Aflonyddu Rhywiol er mwyn gwarchod myfyrwyr bregus, a sicrhau nad oes ‘tir llwyd’. Mae’n bwriadu gweithio â’r system Cynrychiolwyr Cwrs er mwyn sicrhau fod y cynrychiolwyr yn cynnig cyfleoedd ymarferol a gwerthfawr i fyfyrwyr yn eu hadrannau. Bydd gan Mark ‘bolisi drws ar agor’, ac mae’n annog myfyrwyr i ddod ato am sgwrs pryd bynnag!

1 post
Last post 23 Aws 2018
Ruth Plant - Llywydd

Mae Ruth Plant wedi graddio'n ddiweddar o'r Ysgol Gwyddorau Eigion a hi yw eich Llywydd newydd. Mae Ruth wedi bod yn gydlynydd RAG, yn arweinydd project ar ddau broject gwirfoddoli, yn drysorydd y clwb pêl-fasged cadair olwyn a'r clwb nofio tanfor ac wedi helpu gydag amryw o ddigwyddiadau prifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Mae Ruth yn gweithio gyda'r brifysgol i sicrhau bod eich llais chi bob amser yn cael ei glywed ac yn cael ei weithredu arno pan fo angen! Mae Ruth yn gweithio dros wneud yn siwr bod y gymuned leol, y brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio'n ddiflino drosoch chi, i sicrhau'r profiad gorau posib i chi fel myfyrwyr. Ynghyd â gweddill y tîm mae Ruth yn gweithio ar ymgyrchoedd iechyd meddwl a lles.

Mae Ruth yn bwriadu gweithio drosoch chi, gweithio ar wneud yn siwr bod eich llais yn cael ei glywed, gwneud yn siwr eich bod yn deall beth mae eich undeb yn gallu ei wneud a'r hyn y dylai fod yn ei wneud drosoch chi, a thros welliant parhaus eich profiad fel myfyrwyr.

1 post
Last post 06 Med 2017
Muhammad Firdaus - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Mae Muhammad Firdaus newydd raddio o’r Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth. Cafodd ei ethol fel eich Is-lywydd dros Gymdeithasau a Gwirfoddoli.

Mae’n fyfyriwr aeddfed o Singapore a fu’n gadeirydd ar Gymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor, Cadeirydd Urdd yr Ysgrifenwyr, Rheolwr Gorsaf Storm FM, a Chapten y Clwb Jujitsu. Bu’n weithgar iawn â’r Gymdeithas Islamaidd hefyd, gan gynrychioli Mwslemiaid mewn digwyddiadau amlffydd.

Yn ystod ei gyfnod fel Is-lywydd, mae’n bwriadu codi ymwybyddiaeth o brosiectau gwirfoddoli Undeb Bangor, gan annog myfyrwyr i fod yn fwy hunangynhaliol. Mae Muhammad yn gobeithio datblygu cyfryngau’r myfyrwyr, yn ogystal â chynyddu cynrychiolaeth ymhlith grwpiau lleiafrifol, e.e. LHDT+, BAME, Pobl Anabl, Trans, a Merched. Mae’n gefnogwr brwd o ymdrechion UMCB i godi ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a diwylliant Cymreig ymhlith myfyrwyr, ac mae’n ymfalchio o fod yn wirioneddol ‘ryngwladol’.

Cred Muhammad yn gryf bod yn rhaid i newid go iawn ddod o lawr gwlad gyda chefnogaeth myfyrwyr, ac ni fydd yn digwydd dros nos. Mae’n well ganddo gyd-weithio a thrafod yn uniongyrchol â myfyrwyr er mwyn sicrhau’r newid sydd ei angen.

Ei hoff elfen o’r swydd yw siarad â myfyrwyr a dod i wybod mwy am yr hyn sy’n eu tanio, gan ddod o hyd i ffyrdd i’w cefnogi. Mae croeso ichi alw draw i’w weld yn yr Undeb unrhyw bryd!

No posts
Gethin Morgan

Mae Gethin yn enedigol o ardal Llanbedr Pont Steffan a’i wreiddiau yn ddwfn ym myd amaeth. Gyda chymuned, a honno’n un Gymraeg a Chymreig, roedd yn gam naturiol iddo ddod i gymuned glos a chyfeillgar Prifysgol Bangor. Astudiodd y Gymraeg a graddio yn 2018 ac mae’n awr yn edrych ymlaen at flwyddyn fel Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB).

 

Tra’n fyfyriwr, roedd Gethin yn aelod gweithgar o bwyllgor gwaith UMCB am dair blynedd ac yn Llywydd y Neuadd Gymraeg, John Morris-Jones a bu’n chwarae rôl bwysig ar bwyllgor gwaith Eisteddfod Ryng-golegol Bangor 2017. Roedd hefyd yn ysgrifennydd Aelwyd JMJ am ddwy flynedd. Mae hyrwyddo gwaith UMCB wedi bod yn ganolog i’w dair blynedd ac mae’n gobeithio parhau gyda hynny a phwysleisio ar y gwaith da y mae myfyrwyr UMCB yn eu gwneud.

Yn ystod ei flwyddyn, mae’n gobeithio sefydlu perthynas cryfach rhwng UMCB a’r Undeb, sicrhau llais cryf i fyfyrwyr Cymraeg wrth i’r brifysgol ail-strwythuro, datblygu rhaglen wobrwyo i aelodau UMCB a sicrhau bod cynrychiolydd cwrs Cymraeg ar bob pwyllgor staff-myfyrwyr.

Mae ei ddrws bob tro’n agored, felly galwch heibio’r Undeb i’w weld yn ei swyddfa!

 

No posts
Louise Fell - IL Chwaraeon

Mae Louise Fell newydd raddio o’r Ysgol Chwaraeon ac Iechyd. Mae newydd gael ei hethol fel Is-lywydd dros Chwaraeon.

Yn ystod ei phedair blynedd ym Mangor bu’n weithgar iawn yn yr Undeb Athletau, gan eistedd ar y Pwyllgor mewn sawl rôl. Bu’n is-gapten ar Dîm Cyntaf Criced i Ferched yn 2016/17 ac yn is-gapten y tîm Badminton yn 2017/18. Yn ogystal â hyn roedd yn Swyddog Hyrwyddo a Chyfathrebu ar bwyllgor gwaith yr Undeb Athletau yn 2017/18. Bu’r pwyllgor ynghlwm â threfnu sawl digwyddiad pwysig megis Superteams, Cinio’r UA, a Varisty.

Yn ei swydd fel Llywydd yr UA mae Louise yn bwriadu cyd-weithio â’i chyd-swyddogion a thîm cyfleoedd yr Undeb i wella profiad myfyrwyr y brifysgol wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon. Bydd yn gweithio’n ddiflino i sicrhau ei bod yn cynrychioli’r myfyrwyr hynny sy’n ymwneud â chwaraeon, yn ogystal â mynd i’r afael ag unrhyw bryderon.

Mae Louise yn bwriadu canolbwyntio ar gynaliadwyedd ariannol a hunan-gynaliadwyedd ymhlith y clybiau, er mwyn sicrhau na fyddant yn wynebu argyfwng ariannol eto. Gobeithia wneud hyn drwy gael strategaeth codi arian effeithiol, a sicrhau bod cefnogaeth ac arweiniad ar gael i fyfyrwyr. Bydd iechyd meddwl yn rhan bwysig o waith Louise eleni hefyd, ac mae’n bwriadu cynnal ymgyrch iechyd meddwl dynion yn 2019. Creda ei fod yn fater na siaredir amdano’n aml, ac mae’n gobeithio mynd i’r afael â’r broblem gyda’r ymgyrchoedd ‘Iawn mêt?’ a ‘#MaenIawnNadWytTinIawn’.

Mae gan Louise bolisi drws agored ac mae’n annog myfyrwyr i ddod draw am sgwrs pryd bynnag. Boed hynny i gael sgwrs, trafod problem, neu hyd yn oed i ddechrau eu clwb eu hunain - dewch draw!

#YFyddinWerddAcAur

No posts

Beth sy'n digwydd?

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

All News