Eich Swyddogion Sabothol

Henry Williams - IL Chwaraeon

IL Chwaraeon
Henry Williams
01248 388003
Henry.Williams@UndebBangor.com

Graddiodd Henry Williams yn ddiweddar mewn Economeg Busnes o Ysgol Busnes Bangor. Mae wedi cael ei ethol i wasanaethu fel Is-lywydd Chwaraeon ar eich rhan dros y flwyddyn academaidd 2019-2020 cafodd ei ethol yn Is-etholiad 2020 fel eich Llywydd newydd.

Mae'n fachgen lleol a gafodd ei fagu ym Menllech ar Ynys Môn cyn symud i Fangor yn ei arddegau. Mae Henry yn stori lwyddiant i'r drefn glirio: ni chafodd y graddau roedd yn gobeithio amdanynt yn ei  lefel A a dewisodd aros yn lleol a dod i Brifysgol Bangor. Yn dilyn ymgyrch lwyddiannus a'r slogan poblogaidd ‘Here with Henry’, fe'i hetholwyd yn Llywydd yr Undeb Athletau.

Mae Henry yn chwaraewr rygbi brwd ac roedd yn gapten tîm Rygbi'r Undeb y Dynion yn ei flwyddyn olaf a bu’n chwarae rygbi’n gyson trwy gydol ei dair blynedd yn y brifysgol. Mae'n trosglwyddo ei sgiliau a'i wybodaeth am y gêm trwy helpu i hyfforddi tîm Merched Rygbi'r Undeb a'i nod yw eu helpu i ennill dyrchafiad ar ddiwedd y tymor. Mae wrth ei fodd gyda phob math o chwaraeon.

Fel Llywydd, byddaf yn sicrhau nad ydych chi dan anfantais oherwydd y sefyllfa bresennol ac y byddaf yn pwyso am y safon uchaf o ddarpariaeth addysgu, gan sicrhau bod cynllun clir ar gyfer darpariaeth academaidd. Byddaf yn parhau i arwain ar ddarparu diweddariadau clir i fyfyrwyr sy'n agored ac yn dryloyw, gan weithio gyda'r tîm swyddogion sabothol cyfan i warantu dull cyfannol o wneud hyn. Byddwn yn sicrhau bod eich llais yn cael ei gynrychioli mewn Pwyllgorau Prifysgol sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch ailagor yn mis Medi yn ogystal â’r profiad Prifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Rwy'n gweithio i ddiogelu clybiau, cymdeithasau a gwirfoddoli fel y gallent barhau mewn modd diogel, yn ogystal â bod yn flaenoriaeth imi wthio profiad y myfyrwyr ymhellach ar agenda'r brifysgol. Er gwaethaf y ffaith y bydd yn rhaid i'r ffocws yn y dyfodol agos fod o gwmpas effaith Covid 19, byddaf yn ceisio sicrhau na fydd unrhyw effaith barhaol ar draul grwpiau myfyrwyr. Mae'n bwysig trwy gydol yr amseroedd heriol hyn bod yr Undeb yn cynnal ein gallu i ddatblygu prosiectau a chyfleoedd newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â Henry yn henry.williams@undebbangor.com, neu trwy alw i mewn i Undeb y Myfyrwyr. Mae'n hapus i gwrdd ag unrhyw fyfyriwr o unrhyw glwb i wneud yn siwr bod yr Undeb yn gwneud popeth y gall drosoch chi.

 

1 post
Last post 04 Tach 2019
James Avison - IL Addysg

James Avison
01248 388019
James.Avison@UndebBangor.com

Mae James Avison newydd orffen astudio MSc Busnes gyda Seicoleg Defnyddwyr a BSc mewn Dylunio Cynnyrch gyda Phrofiad Rhyngwladol yma ym Mhrifysgol Bangor. Mae wedi cael ei ethol i’ch gwasanaethu fel Is-lywydd Addysg.

Magwyd James yn Swydd Nottingham cyn symud i Fangor i ddechrau astudio yma yn 2015. Yn ei amser hamdden mae'n mwynhau beicio, tenis, a'r celfyddydau perfformio.

Yn y flwyddyn academaidd 2017-18 cymerodd ran yn y rhaglen Erasmus ar leoliad gwaith yn DTT Multimedia yn yr Iseldiroedd, yn dylunio a rhoi prawf ar apiau.

Bu'n gweithio'n ddiwyd trwy gydol ei gyfnod ym Mangor dros gyflwyno newid cadarnhaol yn y brifysgol ac mae cael ei ethol yn Is-lywydd Addysg yn rhoi cyfle iddo wneud gwir wahaniaeth a gwella lles myfyrwyr.

Mae James yn ymroddedig i wrando ar bryderon myfyrwyr, yn arbennig o ran yr effaith y gallai pandemig Covid-19 ei chael ar eu hastudiaethau. Ei flaenoriaethau ar gyfer eleni yw: Cynaliadwyedd, Cyflogadwyedd, Cefnogaeth Iechyd Meddwl a Chefnogaeth Ôl-Brexit i Fyfyrwyr Rhyngwladol.

No posts
Katie Tew - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Katie Tew
01248 388004
Katie.Tew@UndebBangor.com

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katie ei gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Trwy gydol ei hamser ym Mangor mae hi wedi bod yn angerddol am bob agwedd o waith Undeb Bangor, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau gyda’r Undeb Myfyrwyr, yn enwedig gyda Chymdeithasau a Gwirfoddoli trwy'r pwyllgorau gweithredu, y cymdeithasau drama ac RAG. Sefydlodd Katie y Gymdeithas Lenyddiaeth ac roedd yn ymwneud yn fawr â system Cynrychiolwyr Cwrs.

Un o'i phrif flaenoriaethau yw sicrhau bod pob grwp myfyrwyr yn cael cydnabyddiaeth gyfartal trwy weithio gyda'r Pwyllgorau Gweithredol a'r Cymdeithasau Cyfryngau i roi cyhoeddusrwydd i'r pethau gwych y mae ein cymdeithasau a'n gwirfoddolwyr yn eu gwneud. Yn yr un modd, mae hi eisiau datblygu mwy o gymuned o fewn Gwirfoddoli Undeb Bangor/Urdd Cymdeithasau trwy gael mwy o grwpiau i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd ac annog cydweithredu. Ar ben hynny, mae Katie eisiau sicrhau bod aelodau pwyllgor ac arweinwyr prosiect yn cael mwy o gefnogaeth, a sicrhau eu bod i gyd yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth yr UM. Mae Katie yn gobeithio cyflawni hyn trwy ymweld â'ch cymdeithasau a'ch prosiectau, canolbwyntio ar les a sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli.

Mae Katie yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i gyd ac mor gyffrous i weld beth y gellir ei gyflawni wrth weithio gyda’n gilydd.

No posts
Iwan Evans - Llywydd UMCB

Iwan Evans
01248 388006
Iwan.Evans@UndebBangor.com

Yn wreiddiol o bentref Gorsgoch ger Llambed, Ceredigion, wnaeth Iwan fentro i symud lan at y Gogs tair mlynedd yn ôl, ar ôl gael ei hudo gan ddelwedd a chymuned Cymraeg yr ardal wrth ymweld ar ddiwrnod agored. Bellach wedi graddio efo gradd mewn Dylunio a Thechnoleg ac Addysg Uwchradd, mae’n frwdfrydig i gynnal y gymdeithas Gymraeg wnaeth wneud ei fywyd yn un i’w chofio fel myfyriwr.

Ynghlwm efo’i addysg, roedd Iwan yn angerddol tuag at UMCB tra’n fyfyriwr. Fuodd yn Gynrychiolydd y Flwyddyn 1af, Llywydd JMJ, aelod o’r Cymric, a Chynrychiolydd Chwaraeon ar bwyllgor gwaith UMCB dros y tair mlynedd. Bu hefyd yn gapten ar dim rygbi dynion y Cymric yn ystod ei 2il flwyddyn. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol i’w gymryd felly, ac mae’n awyddus i wneud y fwyaf o’r cyfle unigryw yma i sicrhau fod gan myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yr un cyfleoedd ac hapusrwydd â gafodd o.

Wedi ei fagu trwy’r Gymraeg, mae’r iaith wedi bod yn rhan hynod bwysig o’i fywyd. Efo’r Brifysgol ac Undeb Bangor yn sefydliadau sydd yn arwain y sector addysg uwch am ddarpariaeth addysg Gymraeg, teimla fod ganddo’r cyfle orau i gefnogi a sicrhau hawliau myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol. Yn berson sydd yn mwynhau sgwrs, mae’n annog i’r holl fyfyrwyr Cymraeg i ddod ato efo unrhyw faterion, gan ei fod yn llawn hyderus ei fod yn barod i gynorthwyo a sicrhau fod llais ein myfyrwyr Cymraeg yn cael ei glywed a’i chymryd o ddifri.

 

No posts

Beth sy'n digwydd?

Mwy o ddigwyddiadau...

Instagram

Newyddion Hen

{oldernews} All News